Všeobecné obchodní podmínky / dražební řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 28. 3. 2023

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) a aukční řád upravují pravidla užívání internetového portálu https://www.filatelie-flaska.cz/ jeho uživateli a zároveň podmínky účasti registrovaných účastníků aukce elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu https://www.filatelie-flaska.cz/.
   
 2. Tyto VOP se řídí ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností Filatelie Praha s.r.o., identifikační číslo 045 06537, se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, PSČ 120 00 Praha 2 (dále jen „provozovatel“) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248738 a účastníkem aukce. Účastník aukce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil.
   
 3. Způsob provedení aukce se řídí použitou softwarovou aplikací aukce. Na internetovou aukci se nevztahují ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
   
 4. Aukce probíhá formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny (minimální cena) směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

 

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 

 1. Internetová aukce – výběrový proces přístupný prostřednictvím odkazu: https://www.filatelie-flaska.cz/ , kterého se účastní účastníci Internetové aukce, kteří mají zájem o koupi předmětu Internetové aukce, jehož účelem je zajistit provozovateli výběr z potenciálních zájemců o koupi – účastníků Internetové aukce, podle kritéria nejvyšší nabídky. V průběhu Internetové aukce podávají Účastníci své nabídky kupní ceny. Účastník Internetové aukce, který v Internetové aukci podá nejvyšší nabídku, je vítězem internetové aukce.
   
 2. Účastník (Internetové aukce) – osoba, jež je registrovaná u Provozovatele, která činí nabídky při účasti v internetové aukci.
   
 3. Provozovatel – osoba oprávněná k prodeji Předmětu Internetové aukce.
   
 4. Předmět internetové aukce – filatelistické předměty nabízené k prodeji prostřednictvím Internetové aukce.
   
 5. Vyvolávací cena – cena, za kterou se zahajuje Provozovatel zahajuje Internetovou aukci.
   
 6. Nabídka – nabídka ceny za Předmět Internetové aukce učiněná Účastníkem v průběhu aukce, nabídku není možné vzít zpět.
   
 7. Vítěz Internetové aukce – Účastník Internetové aukce, který splnil podmínky pro účast v aukci a učinil v Internetové aukci nejvyšší nabídku.
   
 8. Minimální kupní cena – částka stanovená Provozovatelem, určuje nejnižší cenu, za kterou je Provozovatel ochoten Předmět Internetové aukce prodat.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA INTERNETOVÉ AUKCE

 

 1. Účastník internetové aukce je povinen se zaregistrovat u Provozovatele. Registrace se provádí na webových stránkách www.filatelie-flaska.czRegistrace musí být schválena Provozovatelem.
   
 2. Poté, co se Účastník jednou registruje,je tato registrace platná pro všechny Internetové aukce následně vyhlašované Provozovatelem.
   
 3. Účastnit se Internetové aukce je oprávněn každý, je-li osobou způsobilou k právnímu jednání. Účast v Internetové aukci je bezplatná.
   
 4. Účastník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli změnu svých identifikačních údajů.
   
 5. Registrací u Provozovatele uzavírají Provozovatel a Účastník Internetové aukce smlouvu, jejíž obsah tvoří tyto VOP. Provozovatel uzavření smlouvy Účastníkovi potvrdí oznámením prostřednictvím e-mailu.
   
 6. U předmětů aukce zakoupených v Internetové aukci je možné reklamovat skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo z fotografie není možné reklamovat.
   
 7. Losy označené zkratkou KVP nelze reklamovat na kvalitu, ale pouze na pravost. Předměty aukce označené – Sbírky, Konvolut (ani jednotlivé položky z nich) známek nelze v žádném případě reklamovat.  Reklamové předměty musí být vždy v původním stavu, jak byly vydraženy.
   
 8. Účastník aukce (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy s Provozovatelem, v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy Provozovateli oznámeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo odesláním na adresu jeho sídla.
   
 9. V případě pochybbností o pravosti známek musí být Provozovateli oznámeno písemně podezření na nepravost známek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí, a v případě, že Účastník do 40 (čtyřiceti) dnů předloží znalecký posudek od filatelistického znalce, je následně Účastník oprávněn odstoupit od smlouvy. Provozovatel převede bez zbytečného odkladu celkovou cenu vydražené položky na Účastníka.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 

 1. Provozovatel není odpovědný za vážnost nabídek činěných Účastníky internetové aukce a nenese odpovědnost ani za vady jednotlivých předmětů internetové aukcí a práv k nim se vážících.
   
 2. Provozovatel je oprávněn Internetovou aukci zrušit před jejím začátkem, v průběhu i po jejím skončení, a to zejména z technických důvodů.
   
 3. Provozovatel nezaručuje absolutní funkčnost aukčního systému zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě internet a neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití či nedostupnost aplikace, je-li na vině příčina mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel je oprávněn kdykoliv provádět úpravy systému a po dobu úprav systém znepřístupnit.
   
 4. U všech vydražených předmětů aukce se k vydražené ceně připočítává provize ve výši  celkem  (15,29 % + 21 % DPH )  celkem  18,5 % vč. DPH    

 5. Provozovatel přijímá předměty prodeje do Internetové aukce v průběhu celého roku. S dodavatelem uzavírá písemnou zprostředkovatelskou smlouvu.
 6. Provozovatel má právo nabídnuté předměty do aukce odmítnout, v případě dohody může Provozovatel zajistit ověření pravosti, případně atest na náklady dodavatele. Na veškerý materiál převzatý Provozovatelem do aukce obdrží dodavatel písemné potvrzení. Provize z dosažené ceny činní 0 % - 15 % v závislosti na objemu a druhů zboží.
   
 7. Provozovatel aukce je plátcem DPH, pro prodávající ze zemí mimo EU platí povinnost podle  ust. § 90 celního sazebníku, uhradit sníženou 15 % sazbu DPH z konečné hodnoty prodaného zboží. Částku hradí Provozovatel a odečítá ji z konečného vyúčtování Účastníka aukce.
   
 8. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před zahájením aukce, zaplatí Provozovateli manipulační poplatek ve výši 50 Kč + DPH a  5 % z vyvolávací ceny + DPH.

 

PRŮBĚH INTERNETOVÉ AUKCE

 

 1. Internetová aukce je zahájena okamžikem, který určí Provozovatel. Od tohoto okamžiku mohou Účastníci Internetové aukce činit své nabídky. Každá nabídka musí být vyšší než nabídka předchozí. Po uplynutí doby pro konání Internetové aukce je aukce ukončena. Vítězem internetové aukce se stává Účastník, který nabídne nejvyšší cenu.
   
 2. Vydražené položky se rozesílají prostřednictvím poštovního doručovatele v cenném psaní nebo na dobírku po uhrazení příslušné částky. Poštovné a balné se připočítává k ceně.
   
 3. Cena služby poštovného a balného: Hodnota zásilky do 3.000 Kč - doporučený dopis 80 Kč / zahraničí 140 Kč . Hodnota zásilky 3.000 Kč – 50.000 Kč- cenné psaní 120 Kč/ zahraničí 200 Kč Hodnota zásilka nad 50.000  KČ -cenný dopis 190 kč/ zahraničí 300 Kč. Základní poštovného plus příplatek za archy/ menší  sbírka 50 Kč / zahraničí 150 Kč, větší sbírka 200 Kč / zahraničí 500 Kč. Osobní odběr zdarma.
 4. Příplatek za dobírku činí 30 Kč. Do zahraničí zasíláme dle dohody. Posílání sbírek individuální dle hodnoty a váhy. U sbírek může být odmítnuto poslání na dobírku, do zahraničí na dobírku neposíláme.
 5. Aukční losy je nutné zaplatit do deseti (10) dnů po skončení aukce. Po předchozí domluvě lze nakupovat na splátky nebo zápočtem za známky dodané do proběhlé či následující aukce.
   
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, v případě technického problému, který by nastal v průběhu online aukce.
   
 7. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídi níže uvedenou stupnicí.
   

  0 Kč

  90 Kč

  10 Kč

  100 Kč

  180 Kč

  20 Kč

  200 Kč

  350 Kč

  50 Kč

  400 Kč

  1900 Kč

  100 Kč

  2000 Kč

  3800 Kč

  200 Kč

  4 000 Kč

  9 500 Kč

  500 Kč

  10 000 Kč

  39 000 Kč

  1000 Kč

  40.000 Kč

  98 000 Kč

  2000 Kč

  100 000 Kč 

  195 000 Kč

  5000 Kč

  250 000 Kč 

  500 000

  10 000 Kč

  nad 500 000Kč

   

  20 000 Kč

  nad 1 500 000 Kč 

   

  50 000 Kč


   
 8. Provozovatel se zavazuje uskutečnit aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.  Popis položek dražby uvedených v aukci provádí Provozovatel.
   
 9. Provozovatel neodpovídá za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vlastníky, popisy dělá podle svých odborných znalostí a podle svého nejlepšího vědomí, ale jejich správnost nemůže být zaručena.
   
 10. Provozovatel si v souladu s ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vyhrazuje právo na změnu, doplnění či zrušení jednotlivých ustanovení těchto VOP. Tuto změnu se provozovatel zavazuje zveřejnit bez zbytečného odkladu přiměřeným způsobem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Účastník aukce tímto uděluje provozovateli dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas ke zpracování a evidenci osobních údajů, které provozovateli v souvislosti s touto smlouvou poskytl, a to především za účelem zasílání nabídky služeb či informací.
   
 2. Účastník aukce provozovateli výslovně uděluje souhlas k pořízení kopie občanského průkazu v souladu se zákonem.

 

Vysvětlivky / zkratky znalců

xx – nepoužitá – svěží lep bez nálepky

x – nepoužitá – lep s nálepkou či stopu po ní

(x) bez lepu

ZT – zkusmý tisk

DV – desková vada

Dč – deskové číslo

ST – spojené typy

NZ-  na požádání zkoušení od znalce

NZZ – na požádání zkoušení od znalce zdarma

NP – na požádání posudek od znalce

NPZ -na požádání posudek od znalce

zk. – zkoušeno

TL – tiskový list

PL – přepážkový list

pk. – průsvitka

dv – drobná vada

dvp – drobná vada papíru

dvl – drobná vada lepu

KVP – kvalita k prohlédnutí

kzy – krátké zuby

Be – Beneš

Fi – Fischmeister

Gi – Gilbert

Ka – Karásek

Kva – Kvasnička

Le – Lešetický

Mr – Mrňák

Pi – Pittermann

Stu – Stupka

Ša – Šablatúra

Št – Štolfa

Ška – Škaloud

Vr – Vrba